stock price for flours mill nigeria plc 2005 to 2009